Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Erowid References Database
Lojenga JCK. 
“Farmacologische aspecten van drugs”. 
Ned. T. Geneesk. 1978;122(40):1509-1511.
Abstract
Het kernpunt bij het onderzoek near de farmacologie van de verslavingsstoffen is natuurlijk: wr bevindt zich het fysiologisch-anatomische substraut waarop de stof hear aangrijpingspunt heeft? Men zal l;unnen begrijpen dat bij het onderzoek hiernaar het v an ouds bekende verslavingsgift morfine de meeste aundacht kreeg. Andere belangrijke vragen zijn: waarom is demand de stof eigenlijk gaan gebruiken - vaarom is hij hear blijven gebruiken? ! ." Amerikaanse centra is men o.a. met behulp va n Personality inventory Scales gaan uitzoeken of bepaalde persoonlijkheidsstructuren aan het druggebruik ten grondslag kunnen liggen. Men beyond dat een psychopathische factor de basis vormt met als het ware vier hoekstenen, nl. ongerijptheid, egocentriciteit, hypoforie en "increased need states". Deze dragen alle bij tot een constant aanwezige, negatieve gevoelssituatie. Bij het sociopathische gedrag ter opheffing daarvan komt het (eerste) gebruik van psychotrope stoffen binnen het gezichtsveld. De stoffen neutraliseren "negatieve euforie" of wel "even "positieve euforie", om termen van KO! B te gebruiken. Wie dat eenmaal ondervindt, zet de eerste step in het conditioneringsproces. Dit zou in "gezonde,' situaties beperkt kunnen hlijven tot een gewoonte, een niet echt dwangmatio. mirar wel herhaald gebruik, zonder de tenders de d'sis tc v erhogen en zonder dat fysieke afhankelijkheid ontstuat (geen abstinentiesyndroom). Op "rond van bovengenoemde persoonlikheidsstructuur lien echtcr het opheffen van negaI .e enforie - of hv poforie - een versterkte drang tot het opnieuw gebruiken van de stof tot gevolg hebben, het zogenaamde primaire zelfversterkende effect (bij dit effect kunneo abstinentieverschijnselen een rol spelen). Een vervolg hierop zijn de secundaire versterkende effecter, een cirkel van interne stimuli en omgevingsfactoren die elk de conditionering bevorderen, zodanig zelfs dat ook (lang) na lichamelijke ontwenning bepaalde stimuli uit de omgeving weer acute abstinentieverschijnselen kunnen oproepen, den wel wederom behoefte near het middel induceten (protracted abstinence syndrome). Uit deze situatie volgt ook het antwoord op de; vruag waarom men is "blijven gebruiken".
Notes # : VERSLAAFD GEDRAG
Comments and Responses to this Article
#
Submit Comment
[ Cite HTML ]